گزارش پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت 1390 18:43

عید نوروز

روزچهارشنبه 25/12/89طی مراسمی درسالن اجتماعات آموزشگاه دانش آموزان برسر سفره هفت سین نسته وبه صورت نمادین تحویل سال نوراجشن گرفتنددرپایان مراسم که شامل خواندن سرود وبرگزاری مسابقه بین دانش آموزان بود به کلیه دانش آموزان هدایایی ازسوی آموزشگاه تقدیم شد.

 

همایش اختلالات یادگیری

طبق هماهنگی قبلی بااداره آموزش وپرورش منطقه ازروزدوشنبه29/1/90الی1/2/90همایش اختلالات یادگیری برای معلمین پایه های اول،دوم،سوم ومدیران مدارس ابتدایی سطح شهرستان دراین آموزشگاه برگزارگردید.

مطالب درمورد اختلالات یادگیری،وبه صورت گروهی توسط همکاران آموزشگاه ارائه گردیدومعلمین شرکت کنننده کمال رضایت راداشتند.

 

جلسه مدیران ابتدایی عادی

چهارمین جلسه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان روزپنج شنبه 1/2/90درمحل آموزشگاه باحضور رئیس اداره منطقه ومعاونین ایشان برگزارشد.

درپایان جلسه ازسوی رئیس اداره ازکلیه کلاسها بازدید به عمل آمدوبه کلیه دانش آموزان هدایایی به رسم یاد بوداهداشد.

 بازدیدازموزه علوم طبیعی یزد

طبق هماهنگی قبلی روزیکشنبه4/2/90   28 نفرازدانش آموزان به همراه آموزگاران آموزشگاه جهت بازدیدازموزه علوم طبیعی یزد به این محل اعزام گردیدند.

 

بازدیدازفرودگاه

روزیکشنبه 4/2/90دانش آموزان جهت آشنایی بافرودگاه ودیدن هواپیما ازنزدیک به این محل اعزام گردیدند وبازدید به عمل آمد.

 

مسابقات ورزشی

روزهای سه شنبه 6/2/90وچهارشنبه7/2/90دانش آموزان این آموزشگاه درمسابقات ورزشی کودکان استثنایی استان که درمحل ورزشگاه شهیدنصیریبرگزارشد شرکت نمودند.

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

برنامه هاي دهه فجر یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389 19:39

نواختن زنگ انقلاب روزسه شنبه12بهمن ساعت9:33

برگزاری مسابقه کاردستی پرچم ایران روزیکشنبه17/11/89

برگزاری مسابقه دوشنبه 18/11/89

برگزاری جشن انقلاب چهارشبه20/11/89

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

گزارش بازديد از نجاري یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389 19:38

روزدوشنبه 18/10/89دانش آموزان پایه آمادگی1و2به همراه آموزگاران ومعاون آموزشگاه جهت بازدیدعلمی ازنجاری به محل نجاری مراجعه کردندو توسط آموزگاران توضیحاتی داده شد.

پس ازمراجعه به آموزشگاه دانش آموزان ازنجاری نقاشی کشیدند.

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

گزارش بازديد از منزل یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389 19:37

روزشنبه10/11/89مدیربه اتفاق مشاورآموزشگاه ازمنزل یکی ازدانش آموزان پایه اول کم توان که مشکل درزمینه عدم تمایل دانش آموز به زودبیدارشدن وآمدن باسویس آموزشگاه داشت بازدید شد.

این مشکل باروشهای مختلف حل نشد ازجمله پاک کردن بازی کامپیوتری دانش آموزکه اوراتانیمه های شب مشغول می نمود.صحبت باوالدین وتهیه طرح تشویق ازطرف آنان وباهمکاری مشاور

درصحبتهای رودرروباوالدین درمنزل وباراهنمایی مشاورقراربراین شدکه ازروش تقویت منفی استفاده شود.

به جهت اینکه کودک نسبت به رابطه عاطفی باپدروخواهربسیارحساس است قرارشدکه به علت اینکه وی از آمدن به مدرسه سرباز زده به مدت چندروز خواهربااورابطه ی عاطفی برقرارنکند ودائم به اوگوشزدکندچون شب زودنمی خوابی وصبح مادررابرای آماده شدن ومدرسه رفتن ناراحت می کنی باتو دوست نیستم وگزارش راهفته آینده بامشاوردرمیان بگذارد.


نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

گزارش جلسه شوراي آموزشي یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389 19:36

 جلسه شورای آموزشی آموزشگاه روزپنج شنبه 23/10/89ساعت8:30دقیقه درسالن ساختمان اداره فرهنگ وارشادشهرستان مهریزمحل برپایی نمایشگاه استانی ارزشیابی توصیفی که ازسوی اداره آموزش وپرورش مهریزتشکیل گردیده بودباحضورکلیه آموزگاران آموزشگاه بابازدیدهمکاران ازنمایشگاه شروع شد.

همکاران پس ازبررسی پوشه کارکلیه مدارس شهرستان ودیگرشهرستانهای استان ازصحبتهای آقای ابولقاسمی نسب اولین آموزگارمجری طرح درسال1384درشهرستان استفاده نموده،نقاط قوت واشکالات پوشه کارها بیان شدوآموزگاران سؤالاتی که داشتندمطرح نموده ودراین زمینه تبادل نظرشد.

درپایان باپذیرایی ازهمکاران جلسه پایان یافت.

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

گزارش نمايشگاه توصيفي یکشنبه بیست و چهارم بهمن 1389 19:35

بنابه دعوت اداره آموزش وپرورش منطقه روزشنبه 18/10/89ازپایه های آمادگی واول ودوم آموزشگاه هرکدام دوپوشه کار دانش آموزان انتخاب شده وجهت شرکت دادن درنمایشگاه استانی به محل موردنظر منتقل شد.ضمناًدستورالعمل ارزشیابی توصیفی اول ودوم کم توان ،نمونه دفتر دانش آموزان ناشنوا ونابینا پوشه ی مصورفعالیتهای آموزشگاه طی3ماه آینده نیزدرغرفه آموزشگاه  موجودبود.

روزافتتاحیه نمایشگاه روزچهارشنبه22/10/89که قراربودسرکارخانوم قربان معاون وزیرآموزش وپرورش باشدکه به علت خراب بودن جواین سفرلغوشدونمایشگاه راآقای رحیم نژادافتتاح نمودند

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

یکشنبه چهاردهم آذر 1389 18:8
تنها افراد با شهامت هستند كه مي توانند ،

         به چيزهايي كه به راحتي راه حلي ندارند،

               به چيزهايي كه اغلب به اشتباه مي انجامند ،

                               به چيزهايي كه علل آن نامشخصند ،

                   به چيزهايي كه ناگزير به پذيرش و سازگاري با آنها هستيم نگاه كنند ،

                             و بالاخره افراد با شهامت هستند كه مي توانند به تفاوتها

                               بي آنكه خود را از آن كنار كشيده و از آن فرار كنند ، نظر افكنند .

                                                                                                   (ريچارد هانگرفورد)

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

گزارش هفته معلولين یکشنبه چهاردهم آذر 1389 18:1

1- پنج شنبه11/9/89برپایی جشنواره نقاشی همگانی

2- شنبه13/9/89برپایی نمایشگاهی ازکارهای دستی دانش آموزان که باهمکاری اولیا تهیه کرده بودند

3- یکشنبه 14/9/89 برپایی جشن معلولین باحضوراولیا دانش آموزان ورئیس اداره بهزیستی ورئیس اداره  آموزش وپرورش شهرستان ضمناً ازفرمانداروشهردارمحترم نیزدعوت به عمل آمده بود که به دلیل داشتن جلسه همزمان ازشرکت درمراسم عذرخواهی کردند.

4- دوشنبه 15/9/89دیداربابازنشستگان آموزشگاه درمنزل آنان

5- سه شنبه 16/9/89 غبارروبی مزارمدیراسبق آموزشگاه مرحوم عبدالعلی جعفرپور

دانلود فيلم اهداي هديه به دانش آموزان توسط رياست محترم اداره بهزستي

و همچنين رياست محترم آموزش و پرورش شهرستان به دانش آموزان

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

مراسم عيد غدير شنبه سیزدهم آذر 1389 20:32

روزچهارشنبه 3/9/89به مناسبت عیدسعیدغدیرخم درمراسم صبحگاه توسط مربی پرورشی صحبتهایی دراین موردایرادگردیدسپس ساعت11:30دقیقه طی مراسمی   برنامه های ذیل به همین مناسبت اجراشد:

                                                                                                        

1- قرائت قرآن توسط یکی ازدانش آموزان نابینا

2- قرائت دکلمه توسط یکی ازدانس آموزان کم توان ذهنی

3- مولودی خوانی وهمراهی دانش آموزان توسط مربی پرورشی

4- برپایی مسابقه صندلی دردومرحله بین دانش آموزان توسط مربی پرورشی

5- برپایی مسابقه پفک خوری طی دومرحله بین دانش آموزان نابینا وناشنوا

6-اهداجایزه به دانش آموزانی که درمسابقه برنده شده بودندوسادات آموزشگاه

7- پذیرایی ازدانش آموزان وهمکاران 

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |

زنگ ايمني شنبه سیزدهم آذر 1389 20:32

روزدوشنبه8/9/89همزمان باسراسرکشورزنگ ایمنی رأس ساعت 10:30نواخته شدو دانش آموزان آموزشهای قبلی درزمینه طریقه پناه گیری هنگام زلزله رابه معرض نمایش گذاشتند.سپس دانش آموزان درحیاط مدرسه گردهم آمده وتذکراتی درموردزلزله ونکاتی که آنان بایدرعایت کنند مجدداً یادآوری شد.

نوشته شده توسط احسان زارع زاده  | لینک ثابت |